ทำเนียบบุคลากร

นายอาวุธ โพธิ์แก้ว

สาธารณสุขอำเภอท่าแพ

 

นางสาวปาริตตา ลารีนู

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าแพ  

 

นายพงษ์ศักดิ์ นิยมรัฐ

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าแพ

 

นางส่ากูเราะห์  อุจิ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวสุไบดะ บือซา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 

นางสาวลัดดาภรณ์ วงศ์ตาภา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ