ทำเนียบบุคลากร

นายอาวุธ โพธิ์แก้ว

สาธารณสุขอำเภอท่าแพ

 

นางสาวปาริตตา ลารีนู

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าแพ  

 

นายพงษ์ศักดิ์ นิยมรัฐ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 

นางสาวปาริตตา ลารีนู

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 

นางสาวกูราชิดา  กูหลง

เจ้าพนักงานธุรการ

 

นางสาวสุไบดะ บือซา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 

นางส่ากูเราะห์  อุจิ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ