เกี่ยวกับองค์กร

เป้าหมายนโยบาย

ประชาชนสุขภาพดี  เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

วิสัยทัศน์

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอท่าแพมีคุณภาพ  ให้บริการแบบองค์รวม และการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย มุ่งเน้นประชาชนมีสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข

พันธกิจ

 1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

 2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบองค์รวมให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

 3. ส่งเสริมสนับสนุนการทำงานแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

เป้าประสงค์

 1. สถานบริการสาธารณสุขมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

 2. จัดบริการสุขภาพครอบคลุมด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค  รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสุขภาพ

 3. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

 4. ปัญหาสุขภาพที่สำคัญในพื้นที่ลดลง

 5. เจ้าหน้าที่มีความสุข

ยุทธศาสตร์

 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

 2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบองค์รวมให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

 3. ส่งเสริมสนับสนุนการทำงานแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

ค่านิยม