นายอาวุธ โพธิ์แก้ว สาธารณสุขอำเภอท่าแพ พร้อมด้วยคณะกรรมการ คปสอ.ท่าแพ ออกตรวจเยี่ยม/ประเมินตามเกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว และออกนิเทศผสมผสาน

วันที่ 1-6 มิถุนายน 2565 นายอาวุธ โพธิ์แก้ว สาธารณสุขอำเภอท่าแพ พร้อมด้วยคณะกรรมการ คปสอ.ท่าแพ ออกตรวจเยี่ยม/ประเมินตามเกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว และออกนิเทศผสมผสาน พร้อมทั้งออกตรวจสอบภายในประจำปี ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในเขตรับผิดชอบของเครือข่ายสุขภาพอำเภอท่าแพ