MOIT4 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1.ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน

MOIT 4(2.1)บันทึกรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

2.2.แจ้งจัดสรรงบประมาณ2565 (1)

3.แผนงบปี2565

4.คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

5.MOIT แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ 4

2.รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน

2.1 MOIT 4(2.1)บันทึกรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

2.2 MOIT 4(2.2)ผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง

2.3 MOIT แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ 4

3.การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้สว่นเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

3.1 MOIT 4แจ้งเวียน

3.23.2หนังสือสป-พัสดุ

3.3 MOIT แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ 4

 

งบลงทุน

MOIT 4.1

ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5

ผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565

ตุลาคม ธันวาคม พฤศจิกายน