MOIT7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร

บันทึกข้อความแจ้งเวียน

ประกาศสำนักงานly,AK9je

รายงานการประชุมชี้แจงเดือนกพ65

มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียนทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

MOIT7 เผยแพร่

หน่วยงานไม่มีการปรับปรุงประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานแลพ