MOIT18 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีของหน่วยงาน

1.หลักฐานการจัดอบรม

2.สรุปการประชุมความเสี่ยง2565

3.รง.การวิเคราะห์ความเสี่ยง2565

4.หนังสือเสนอผู้บริการรับทราบ

5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล