คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ พชอ.ท่าแพ คนท่าแพ ไม่ทอดทิ้งกัน ร่วมออกเยี่ยมกลุ่มเปราะบาง