วันที่ 24 สิงหาคม 2565 นายธีระพงษ์ คุ่มเคี่ยม นายอำเภอท่าแพ ประธาน พชอ.ท่าแพ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 นายธีระพงษ์ คุ่มเคี่ยม นายอำเภอท่าแพ ประธาน พชอ.ท่าแพ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ครั้งที่ 2/2565 ที่ประชุมสรุปผลการขับเคลื่อนตามประเด็นปัญหา ได้แก่ การดูแลกลุ่มเปราะบาง การจัดการขยะ และอุบัติเหตุ