Re Accreditation รพสต.ติดดาว ปี 65

Re Accreditation รพสต.ติดดาว ปี 65 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
วันที่ 22 สค. 65 คณะกรรมการประเมิน รพสต.ติดดาว ปี65
เพื่อประเมินรับรองตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว บริหารงานดี ประสานงานดี ภาคีมีส่วนร่วม เจ้าหน้าที่มีความสุข บริการดี ประชาชนมีสุขภาพดี ก่อให้เกิดระบบสุขภาพ
ที่ยั่งยืน ณ รพสต.ท่าเรือ และ รพสต.สาคร พร้อมทั้งชี้แนะแนว ทาง เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการสุขภาพที่ดีขึ้น