MOIT2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

MOIT 2แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซ

แผนเจัดซื้อจัจดจ้างปี2566

3.2หนังสือสป-พัสดุ

MOIT2-ข้อ16

แผรเงินบำรุง 2565 สสอ ท่าแพ

ilovepdf_merged (11)

ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรด้านจัดซื้อจัดจ้าง สป_ 60

คู่มือการปฎิบัติงานการจัดการเรื่องราวร้องทุก

คู่มือการ2

คู่มือแนวทางปฏิบัติงาน