MOIT13หลักฐานที่แสดงถึงการประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

MOIT 13แบบฟอร์มการขอเผยแพร่และแบบประเมิน

MOIT 13แบบฟอร์มการขอเผยแพร่

1.บันทึกข้อความรับทราบรายงานยา66 (1)