MOIT16 หน่วยงานมีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

16 หนังสือเสนอผู้บริหาร

16 หนังสือเสนอผู้บริหาร จริยธรรม

แบบฟอร์มที่ 2 รายงานผลการดำเนินงาน ฯ

MOIT 16แบบฟอร์มการขอเผยแพร่

ไตรมาส4

16 หนังสือเสนอผู้บริหาร จริยธรรม

16 หนังสือเสนอผู้บริหาร

MOIT 16แบบฟอร์มการขอเผยแพร่

แบบฟอร์มที่ 2 รายงานผลการดำเนินงาน ฯ