MOIT17 หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อย่างเป็นระบบ

1. ไตรมาส 4 บันทึกข้อความลงนามผู้บริหาร

1.รายงาน

2. ไตรมาส 4 ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

3. ไตรมาส 4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

3.หนังสือเสนอผู้บริหาร

MOIT 17 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่