TO BE NUMBER ONE อำเภอท่าแพได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ TO BE NUMBER ONE อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล ประจำปี 2567 ในวันที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอท่าแพ (ชั้น 2) อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล