งานยาเสพติด TO BE NUMBER ONE รณรงค์ให้ความรู้ เรื่อง “โทษและพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้า” ณ โรงเรียนบ้านวังปริง ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล