ประชุมแลกเปลี่ยน เรียนรู้การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และออกตรวจสอบภายในประจำปี ณ รพ.สต.สาคร และ รพ.สต.ทางยาง