มอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติ อสม.ดีเด่น ที่ได้ทำความดี มีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม