“เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาปรับภูมิทัศน์ถนนสองข้างทาง ถนนสายแป-ระใต้ โดยร่วมกันเก็บขยะ และตัดแต่งกิ่งไม้