เยี่ยมเสริมพลังติดตามผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาวด้านสาธารณสุข ติดตามการขับเคลื่อนงานตำบลLTC , Wellness plan , Bluebook , ชมรมผู้สูงอายุและลงเยี่ยมศูนย์ CBR ในตำบลแป-ระ