“กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และกิจกรรม”วันดินโลก” (Word soil day) ปี 2566