ประชุมการดำเนินงานผ่านกลไกลพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ อำเภอท่าแพ ครั้งที่ 2/2567 โดยมีประเด็น การขับเคลื่อนการดำเนินงาน จำนวน 5 ประเด็น ดังนี้ กลุ่มเปราะบาง การจัดการขยะ การป้องกันอุบัติเหตุ การป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติด การส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด