รับผิดชอบงานยาเสพติด ยาสูบและแอลกอฮอล์ TO BE NUMBER ONE พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ตำบลสาคร ลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องโทษและพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้า แก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 พร้อมร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. และรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิ.ย. ตั้งแต่เวลา 13:30 – 15:30 น. ณ รร.บ้านสาครเหนือ ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล