MOIT17 หน่วยงานมีการรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร

2. รง.ผลการกำกับติดตามตามแผนป้องกันปราบปราม

3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

 

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร

2.รง.การดำเนินงานตามแผนส่งเสริมจริยธรรม

3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

ไตรมาส4

MOIT 17 รายงานผลบริหาร

แบบฟอร์มที่ 2 รายงานผลการดำเนินงาน ฯ

MOIT 17แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล