MOIT19 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มในนามชมรมSTRONG

มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยง

MOIT 19 (1)บันทึกขอจัดตั้งกลุ่ม

2. มีแนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของหน่วยงาน ที่มีความสอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อนของหน่วยงานที่ได้จากข้อ MOIT 18

MOIT 19 หนังสือแจ้งเวียน

3.MOIT 19 (3)ขอจัดกิจกรรม

4. MOIT 19 (4) รายงานการประชุมกลุ่ม ชมรม STRONG อำเภอท่าแพ MOIT 19 (3)ขอจัดกิจกรรม

5. MOIT 19 (6)แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต

1. MOIT 19 (4) รายงานการประชุมกลุ่ม ชมรม STRONG อำเภอท่าแพ

2. MOIT 19 (4) รายชื่อชมรมและอื่นๆ

3. MOIT 19 (5) ภาพถ่าย

4MOIT 19 (6)แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต