MOIT12 หน่วยงานมีมาตรการ “การป้องกันการรับสินบน” ที่เป็นระบบ

MOIT 12(1)บันทึกข้อความลงนาม

MOIT 12(2)ประกาศ

MOIT 12(3)บันทึกข้อความแจ้งเวียน

MOIT 12 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่