MOIT15 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

MOIT 15หนังสืออนุมัตแผน

MOIT 15แผนปราบปรามการทุจริต

แบบฟอร์มที่ 2 รายงานผลการดำเนินงาน ฯ แผนจริยธรรม

MOIT 15แบบฟอร์มการขอเผยแพร่