แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานทุกแผน)

9. แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ-ปี-67