MOIT14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

MOIT 14บันทึกข้อความลงนาม

MOIT 14 บันทึกแจ้งเวียน

MOIT 14แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ประกาศ

MOIT 14ประกาศ